Про нас

  Новини

  Архів новин

  Матеріали

Архів новин

Інформаційний лист

Міністерство науки і освіти України
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Національна академія наук України
Інститут філософії імені Григорія Сковороди НАН України
Академія педагогічних наук України
Інститут вищої освіти АПН України
Сумська обласна державна адміністрація
Управління освіти і науки

запрошують науковців, викладачів, працівників системи освіти, докторантів і аспірантів, всіх, кого цікавлять філософські проблеми соціуму, науки (зокрема, постнекласичного етапу її розвитку), а також формування нової парадигми освіти взяти участь у роботі Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю "Планетарна цивілізація. Наука. Освіта", яка відбудеться 3 - 5 липня 2008 року на базі Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.

На конференції пропонуємо обговорити такі проблеми:

Філософсько-методологічні аспекти становлення планетарної цивілізації.

Від постіндустріального суспільства до інформаційного та наносуспільства.

Вибух супертехнологій і проблема технологічної сингулярності.

Етапи розвитку наукового знання. Особливості постнекласики.

Методологія пізнання складних нелінійних систем.

Нелінійне мислення та його значення в сучасній гуманітаристиці.

Філософія освіти в епоху Інтернет-технологій: сутність і зміст.

Освіта та виховання молоді в епоху інформаційного суспільства.

Філософсько-гуманітарні проблеми менеджменту освіти.

Робочі мови конференції - українська, російська, англійська.

 

За матеріалами конференції планується:

Видати тези доповідей (до початку конференції).

За рішенням оргкомітету кращі доповіді у вигляді статей будуть опубліковані протягом 2008 року в часописах: "Філософія освіти" (Київ), "Філософські науки" (Суми), що включені ВАК України до переліку спеціалізованих наукових видань.

 

Для участі в конференції необхідно до 20 травня 2008 року надіслати на адресу оргкомітету заявку з відомостями про учасника та тези.

Для публікації тез доповідей необхідно надіслати поштою:

1. Електронний варіант тез доповідей на дискеті формату 3,5", обсягом 2-3 сторінки (заповнення останньої сторінки не менше 75%), набраних у редакторі Word у вигляді комп'ютерного файлу з розширенням *dос, *rtf. Шрифт тексту Тimes New Roman 14. Міжрядковий інтервал 1,5. Поля: ліве - 25 мм, з інших боків - 20 мм. Середня кількість знакомісць у рядку - 60-62, кількість рядків на сторінці - 28-30.

2. Паперовий варіант тез обов'язково підписаний авторами. Рукопис тез доповідей має бути ретельно відредагований, тому що матеріали конференції будуть публікуватися без додаткового редагування. За зміст тексту тез доповідей та наявність помилок несуть відповідальність автори.

3. На окремому аркуші та в окремому файлі відомості про авторів (П.І.Б.; адреса для листування; код міста та контактний телефон; місце роботи або навчання; посада, науковий ступінь, вчене звання).

4. Оригінал документу про оплату (копію обов'язково залишіть собі).

 

Вартість публікації у збірнику тез становить 15 грн. за кожну сторінку формату А4 (заповнення останньої сторінки не менше 75%).

Оргвнесок у розмірі 50 грн. вноситься готівкою під час реєстрації учасників конференції .

Плата за друк тез доповідей надсилається поштовим переказом на адресу:

вул. Гамалія, д. 1, кв. 69, м. Суми, Україна, 40021 ( Каріх Володимир Іванович). Призначення платежу: за друк тез доповідей.

 

 

ЗРАЗОК:

М.О.Качуровський
Сумський державний педагогічний університет

КОГНИТИВНІСТЬ СИНЕРГЕТИКИ

З'ясовується місце і значення синергетики в гносеологічному процесі. Аналізується її зв'язок з діалектичним світорозумінням. Обґрунтовується необхідність поширення методологічних засад синергетики в освітянському процесі.

Сторінки рукопису не нумеруються, а починаючи з другої, проставляються олівцем зверху, посередині сторінки. Підписи до рисунків, схем, таблиць включають їх номер, назву, пояснення умовних позначень. Посилання на наукову літературу в тексті подаються за таким зразком: [9, 74], де 9 - номер джерела за списком літератури, 74 - сторінка. Посилання на декілька наукових видань одночасно подають таким чином : [2; 3; 9].

Бібліографічний список мовою оригіналу складається в алфавітному порядку і подається після тексту статті:

ЛІТЕРАТУРА

1. Гершунский Б.С. Философия образования. - М.: Флинта, 1998. - 432 с.
2. Щедрина Т.Г. Густав Шпет и современная философия // Вопросы
философии. - 2005. - № 3. - С. 167-173.

Для статей анотація подається українською мовою після заголовку (5-6 рядків через один інтервал). Після бібліографії анотація подається російською та англійською мовами з прізвищем та ініціалами автора і повною назвою статті відповідною мовою. Тексти анотацій мають бути аналогічними українській версії, друкуються курсивом. Обсяг статей - до 12 сторінок формату А 4. При підготовці статті необхідно враховувати Постанову Президії ВАК України "Про підвищення вимог до професійних видань, внесених до переліків ВАК України" від 15.01.2003 р.

Матеріали, що не відповідають зазначеним вимогам, будуть відхилені і автору не повертаються.

Наукова стаття може бути надіслана разом із заявкою або особисто представлена автором під час роботи конференції. Вартість друку 1 сторінки в збірці "Філософські науки" - 15 грн.

Оргкомітет конференції приймає добровільні внески та спонсорську допомогу на проведення заходу від наукових закладів та фондів.

Адреса оргкомітету (для надіслання матеріалів):

СумДПУ, вул. Роменська 87, м. Суми, Україна, 40002 (секретар Оргкомітету - Каріх Володимир Іванович). Телефон: (80542) 68-59-27;

Телефони для довідок:

(80542) р. 68-59-27, д. 62-78-96 - заступник голови Оргкомітету, доктор філософських наук, професор Цикін Веніамін Олександрович
(80542) 68-59-06 - проректор з наукової роботи

E-mail: rector@sspu.sumy.ua (конференція для Цикіна В.О.)

 

 

Весь архив новин

Пишите нам на infoСОБАКАsynergetic.org.ua