Про нас

  Новини

  Архів новин

  Матеріали

  Friends

Товариство

Статут товариства

Регіональні відділення

Товариство

Українське синергетичне товариство створене як громадська національна організація науковців та викладачів вищої школи, політиків та громадських діячів та інших людей, зацікавлених у вирішенні проблем розвитку людства й модернізації українського суспільства на засадах синергетичної парадигми самоорганізації, - нової методології пізнання та практики.

Установчий з"їзд відбувся в Києві 28 травня 2002 року.

Консолідація в одній науковій спільноті вчених різних спеціальностей і професійних методологів науки має сприяти саме такому перебігу подій в пізнавальному русі від синергетичного витлумачення певних явищ дійсності як феноменів самоорганізації до їхнього математичного моделювання

Активізація спілкування філософів і вчених взагалі є характерною для часу наукових революцій, коли створюється нова картина світу, переглядаються ідеали і норми наукового дослідження, йдуть пошуки філософських засад цієї перебудови. Ця тенденція посилена в процесі нинішньої революції принциповим виходом за межі дисциплінарного поділу досліджень нелінійної динаміки процесів самоорганізації. Оскільки ж предметом нелінійної науки є надзвичайно важливі для людини екологічні, соціальні, живі системи, стає нагальною потреба в обговоренні вченими різних спеціальностей не тільки методологічних засад їх наукової діяльності, які виявились спільними, але й життєво важливих людських проблем за межами вузько дисциплінарних наукових спільнот, і тим не менш у наукових термінах.

В цих умовах інституціалізація наукової спільноти в рамках наукових проектів доповнюється її консолідацією в громадських організаціях. Першою організацією такого роду на пострадянському просторі став Московський синергетичний форум, існує центр "Синергетика" в Санкт-Петербурзі. Установчий з'їзд Українського Синергетичного Товариства успішно завершив його самоорганізацію, яка відбувалась останні півроку у різних регіонах України. Щомісячні наукові семінари, на яких збирались ініціатори створюваної громадської організації з різних областей України і ті, хто виражав намір до неї приєднатися, відбувались у різних наукових установах Києва: в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, в Інституті вищої освіти АПН України, в Національному Інституті проблем міжнародної безпеки при Раді безпеки України, в Центрі гуманітарної освіти НАНУ, у Науково-дослідному Центрі квантової медицини "Відгук" Мініздрава України. Тут були вчені-природничники і філософи, соціологи і психологи, освітяни і політологи, захоплені можливостями, які відкриває синергетичний образ світу і нелінійний стиль мислення, ті, що розуміють необхіднсть розробки і застосування нової методології.

Свідченням наукового характеру нової громадської організації є той факт, що попри всю її відкритість, шлях до неї лежить через наукове спілкування. Недарма делегати Установчого з'їзду з Сум і Хмельницького, Луцька і Чорнівців, Чернігова і Вінниці, Житомира і Запоріжжя, Полтави і Симферополя, Харкова і Донецька, Києва, Львова і Одеси - всі брали участь у роботі секції "Синергетичний образ світу - синергетичний образ дії" Міжнародної наукової конференції "Образи світу на зорі нового тисячоліття".

В подальшій роботі нової громадської організації передбачалось проведення регулярних зустрічей і конференцій, орієнтованих на відкритий творчий діалог між учасниками із наступних проблем:

1. Теорія самоорганізації як основа міждисциплінарного синтезу знань, мова міждисциплінарної комунікації й міст між природничими і гуманітарними науками, східним і західним світорозумінням, наукою про складні нелінійні системи і хаос та класичною наукою, наукою і мистецтвом, наукою і релігією, традиціями й інноваціями.

2. Соціальні проекції теорії самоорганізації (соціосинергетики), - пошуки конструктивних принципів синергії (коеволюції) складних систем, зокрема, - соціальних організацій, країн та регіонів, що знаходяться на різних стадіях розвитку.

3. Теорія самоорганізації і нові підходи до освіти й навчання, нові способи адаптації людини до життя в епоху нестабільного розвитку.

4. Теорія самоорганізації і діалог культур, синергія різних способів бачення світу, стилів життя, релігійних позицій; пошуки принципів взаємопорозуміння, кооперації, солідарності, злагоди, толерантності, нових способів комунікації в умовах інформаційного суспільства.

 

З того часу в декількох регіональних осередках синергетичного товариства відбулася низка помітних подій:

10-12 вересня 2002 р., м. Одеса - науково-практична конференція "Психосинергетика - на межі філософії, природознавства, медицини, гуманітарних наук";

18-19 квітня 2003 р, м. Вінниця - міжнародна науково-теоретична конференція "Фундаментальне знання і нові виміри раціональності: єдність епістемологічного і соціокультурного аспектів";

10-11 червня 2003 р., м. Житомир - І Всеукраїнська наукова конференція "Синергетика: процеси самоорганізації технічних, технологічних та соціальних систем";

3-5 липня 2003 р, м. Суми - Всеукраїнська наукова конференція "Філософські проблеми синергетики: постнекласична трансформація наукового знання".

 

Всі ці наукові події з різних боків висвітлювали проблеми синергетики як серцевини постнекласичної трансформації знання; на них розглядалися теоретичні та практичні проблеми синергетичної методології.

Особливо слід відзначити заходи, що відбулися в м. Києві. Це, зокрема, круглі столи, що проходили на факультеті соціології Київського національного університету з участю Інституту філософії НАН України: "Людина в соціумі - стратегії людського самопізнання" 26 березня 2003 р. та "Людський вимір соціальної самоорганізації (антропологія, культорологія, психологія, соціологія, синергетика)" 24 березня 2004 р.

На цих заходах розглядалися проблеми соціосинергетики, різноманітності трансцисдиплінарних когнітивних стратегій синергетики, людські виміри соціальної самоорганізації.

Декілька наукових заходів були присвячені синергетичному баченню постнекласичних змін в освіті.

29 листопада 2002 р. в Інституті вищої освіти АПМ України відбулась Міжнародна науково-практична конференція "Вища освіта України: можливості синергетичного наближення", а 8 квітня 2003 р. круглий стіл "Постнекласичні методології в освіті" з участю Центру гуманітарної освіти НАН України та товариства "Знання" України.

Найбільш помітною, на наш погляд, подією стали Міжнародні синергетичні читання присвячені пам'яті Іллі Пригожина, що відбулись 12-13 грудня 2003 р.

Доповіді зазначених наукових конференцій надруковані в багатьох фахових збірках, зокрема: Практична філософія. - Київ, 2003. - № 1; Вища освіта України. - Київ, 2003. - № 2, 3;Соціальні технології. - Одеса, 2003; Філософські науки: Суми, 2003 та в інших.

Пишите нам на infoСОБАКАsynergetic.org.ua