Про нас

  Новини

  Архів новин

  Матеріали

Архів новин

Новий часопис "Філософія освіти"

30 листопада, 2005

 

Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 10377 від 12 вересня 2005 р.

"Філософія освіти"
науковий часопис
1’2005

 

Засновники:

Інститут вищої освіти Академії педагогічних наук України;
Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова;
Українська академія політичних наук

Головний редактор

Андрущенко В.П. – доктор філософських наук, професор, академік АПН України

 

Перший заступник головного редактора

Михальченко М.І. – доктор філософських наук, професор, член-кореспондент НАН України

 

Заступники головного редактора

Горбунова Л.С. – кандидат філософських наук, доцент
Савєльєв В.Л. – доктор історичних наук, професор

 

Редакційна колегія

Бех В.П. – доктор філософських наук, професор
Гнатенко П.І. – доктор філософських наук, професор
Добронравова І.С. – доктор філософських наук, професор
Єрмоленко А.М. – доктор філософських наук, професор
Кізіма В. В. – доктор філософських наук, професор
Конверський А.Є. – доктор філософських наук, професор
Кремень В.Г. – доктор філософських наук, професор, академік НАН України
Култаєва М.Д. – доктор філософських наук, професор
Кушерець В.І. – доктор філософських наук, професор
Лутай В.С. – доктор філософських наук, професор
Лях В. В. – доктор філософських наук, професор
Мельник В.П. – доктор філософських наук, професор
Пазенок В.С. – доктор філософських наук, професор член-кореспондент НАН України
Предборська І.М. – доктор філософських наук, професор
Радіонова І.О. – доктор філософських наук, професор
Филипович Л.О. – доктор філософських наук, професор
Шевченко В.І. – доктор філософських наук, професор
Шоркін О. Д. – доктор філософських наук, професор

 

Редактори-перекладачі

Гальпєріна В.О. – кандидат філософських наук
Корецька А.І. – кандидат філософських наук

 

Відповідальний секретар

Червона Л.М. – кандидат філософських наук

 

Адреса редакції

01014, м.. Київ,
вул. Бастіонна, 9,
Інститут вищої освіти АПН України, к.902.
тел. (044) 286-64-02
e-mail: ivo902@bigmir.net

 

Вимоги до оформлення статей

1. Статті мають бути написані спеціально для наукового часопису “Філософія освіти” (ніде раніше не друковані і не надіслані до інших видань) і відповідати вимогам ВАК до наукових праць, зокрема Постанові від 15.01.2003 р. Президії ВАК України „Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України”.

2. Статті, подані аспірантами, здобувачами, ад’юнктами мають подаватися разом із рецензією доктора (кандидата) наук.

3. За достовірність фактів, дат, назв і точність цитування відповідальні автори.

4. Статті приймаються у вигляді файлів у текстових редакторах MS Word for Windows (шрифт - Times New Roman, розмір шрифту - 14, інтервал – 1,5, всі поля – 20 мм) електронною поштою або на дискетах чи дисках. Електронна пошта редакції: ivo902@bigmir.net.
Файли обов'язково мають супроводжуватися роздруківкою. Графіки і малюнки мають бути виконані чітко.

5. Після основного тексту статті (обсяг статті – від 20 000 до 40 000 знаків (0,5 – 1 д.а.). подається література – бібліографічний список на мові оригіналу, що складається за алфавітним порядком або за порядком цитування, під заголовком Література.
Посилання на наукову літературу в тексті подаються за таким зразком: [5, 87], де 5 – номер джерела за списком літератури, 87 – сторінка. Посилання на декілька наукових видань одночасно подаються таким чином: [3, 145; 7, 25; 5, 348].
Після бібліографії подається анотація українською, російською і англійською мовами (загальним обсягом від 1800 до 2000 знаків), яка містить стислу інформацію про основні ідеї та висновки наукової статті. Тексти анотації мають бути аналогічними українській версії.

 

Стаття має бути підписана всіма авторами і супроводжуватися:

а) авторською довідкою за наведеною нижче формою.
б) фото (в електронному варіанті).

 

Форма авторської довідки:

Назва статті. Прізвище, ім’я, по батькові. Науковий ступінь. Вчене звання. Посада. Місце роботи. Коло наукових інтересів. Адреси: (робоча, домашня). Контактні телефони, e-mail.

 

Порядок проходження статей

1. Редакція віддає статті на зовнішнє рецензування. Негативне рішення щодо публікації статті повідомляється автору, рукописи не повертаються. Стаття може бути повернута на доробку.

2. Після рецензування редакція приймає остаточне рішення про можливість опублікування статті.

 

 

Весь архив новин

Пишите нам на infoСОБАКАsynergetic.org.ua