Про нас

  Новини

  Архів новин

  Матеріали

Архів новин

22 квітня 2009 року о 10.00
у 327 аудиторії Червоного корпусу
Київського Національного університету імені Тараса Шевченка
в рамках наукової конференції
"Наука. Світ. Суспільство."
відбудеться засідання круглого столу
"Синергетична методологія трансдисциплінарних досліджень та її філософські засади".

 

На засіданні Круглого столу планується розглянути

- схожість та розбіжності у розгляді процесів самоорганізації в різних галузях науки;
- наскрізні методологічні підходи та філософські засади шляхів їх розвитку від загальних метафор до конкретних математичних моделей;
- філософські засади трансдисциплінарності;
- світоглядне підгрунтя синергетичної методології та сучасний стан синергетичної картини світу;
- порівняння різних моделей соціальної самоорганізації та можливості їх узгодження;
- співвідношення полідисциплінарності та трансдисциплінарності при розв'язання комплексних наукових завдань дослідження складних людиномірних систем, здатних до саморозвитку.

Про умови опублікування тез дивіться на сайті http://www.phildep.univ.kiev.ua

 

 

 

22 апреля 2009 года в 10.00
у 327 аудитории Красного корпуса
Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко
в рамках научной конференции
"Наука. Мир. Общество."
состоится заседание круглого стола
"Синергетическая методология трансдисциплинарных исследований и ее философские основания".

 

На заседании круглого стола планируется рассмотреть

- сходство и разночтения в рассмотрении процессов самоорганизации в разных областях науки;
- сквозные методологические подходы и философские основания путей их развития от общих метафор до конкретных математических моделей;
- философские основания трансдисциплинарности;
- мировоззренческая база синергетической методологии и современное состояние синергетической картины мира;
- сравнение разных моделей социальной самоорганизации и возможности их согласования;
- соотношение полидисциплинарности и трансдисциплинарности при решении комплексных научных исследований сложных человекомерных систем, способных к саморазвитию.

Об условиях опубликования тезисов смотрите на сайте http://www.phildep.univ.kiev.ua

 

 

Весь архив новин

Пишите нам на infoСОБАКАsynergetic.org.ua