Про нас

  Новини

  Архів новин

  Матеріали

Архів новин

Л.С.Горбунова, канд.філос.наук,
Учений секретар
Українського синергетичного товариства

Міжнародна наукова конференція в Києві, присвячена синергетиці освіти.

29 листопада 2002 року в Інституті вищої освіти АПН України за ініціативою Українського Синергетичного товариства та за сприяння Товариства "Знання" України відбулася науково-практична конференція "Вища освіта України і постнекласична наука: можливості синергетичного наближення".

Метою конференції було об'єднання зусиль українських науковців і викладачів, зацікавлених у розвитку освіти на засадах міждисциплінарного синтезу та міжкультурного діалогу, що знайшли своє втілення в синергетичній парадигмі; узагальнення результатів теоретичного та практичного досвіду і розробка практичних рекомендацій з вирішення проблем впровадження синергетичних підходів до організації, управління та формування змісту освіти.

Відкрив конференцію та привітав її учасників директор Інституту вищої освіти АПН України, доктор філософських наук, професор, член-кореспондент АПН України В.П.Андрущенко.

З доповіддю, в якій були висвітлені проблеми синергетичної методології в контексті формування сучасної парадигми знання, виступив доктор філософських наук, професор, член-кореспондент НАН України В.С.Пазенок. Запровадження принципів синергетики в освіту через розкриття проблеми самоорганізації критичності у фізиці та біології продемонстрував доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент АПН України О.В.Чалий, автор книжки "Синергетичні принципи освіти та науки".

Робота конференції проходила під головуванням доктора філософських наук, професора І.С.Добронравової, завідувача кафедри філософії та методології науки Київського національного університету імені Тараса Шевченка, президента Українського Синергетичного товариства, автора першої такого роду наукової праці в Україні - "Синергетика: становление нелинейного мышления".

В конференції взяли участь відомі науковці з Росії. З доповіддю "Трансдисциплінарна освіта і принципи синергетики" виступив кандидат фізико-математичних наук, доцент, старший науковий співробітник Інституту філософії Російської Академії наук В.Г.Буданов, розробник програми "Концепції сучасного природознавства для гуманітаріїв", затвердженої як зразкова Міністерством освіти Росії. Про роботу московських центрів синергетичних досліджень в різних галузях знання та про координацію їхніх зусиль у сфері освіти повідомила в своєму виступі доктор філософських наук, доцент кафедри теорії і практики культури Російської академії державної служби при Президенті Російської Федерації О.М.Астаф'єва.

З доповіддю "Про організацію розробки синергетичної парадигми та її впровадження в систему вищої освіти" виступив доктор філософських наук, професор, головний науковий співробітник Інституту вищої освіти АПН України В.С.Лутай, автор "Філософії сучасної освіти". Про можливості психосинергетичного підходу в освіті доповіла І.В.Єршова-Бабенко, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії Одеського державного медичного університету.

Різні аспекти синергетичних підходів до освіти були висвітлені в доповідях професорів І.М.Предборської (Хмельницький гуманітарно-педагогічний інститут), В.О.Цикіна (Сумський державний педагогічний університет), В.С.Ратнікова (Вінницький державний технічний університет), Л.Г.Мельника (Сумський державний університет) та інших.

Після перерви розпочав свою роботу круглий стіл "Синергетично-освітянські штудії: пошуки і знахідки", в якому взяли участь всі, хто бажав зробити свій внесок в "синергетичне наближення". Загалом виступили з короткими доповідями 22 науковця: доктори та кандидати наук, аспіранти, викладачі різних дисциплін, які ведуть свої науково-освітянські пошуки в евристичному просторі синергетики та її трансдисциплінарних заломлень. Серед них такі відомі фахівці, як Л.Д.Бевзенко, автор книжки "Социальная самоорганизация. Синергетическая парадигма: возможности социальных интерпретаций"; С.Ф.Клепко, автор фундаментальної праці "Інтегративна освіта і поліморфізм знання"; Л.В.Кондрашова, професор, академік МАТО; К.В.Корсак, зав. відділом Інституту вищої освіти, директор Київського інституту освітньої політики; Н.В.Кочубей, докторантка Харківського національного університету; А.С.Лобанова, зав. кафедри соціології Криворізького державного педагогічного університету; Я.В.Любивий, доктор філософських наук (Інститут філософії НАН України); С.А.Рижкова, доцент Національного технічного університету "КПІ"; І.В.Степаненко, доцент Харківського державного педагогічного університету; С.О.Черепанова, провідний науковий співробітник Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України; А.Г.Шевцов, докторант Інституту вищої освіти АПН України; В.В. Кизима, професор, зав.лабораторією постнекласичних досліджень Центру гуманітарної освіти, Л.С.Горбунова, провідний науковий співробітник Інституту вищої освіти та інші.

Учасники конференції зазначили, що синергетика поступово набуває характеру міждисциплінарної парадигми в сучасній науці. Це надає можливість її застосування для оптимізації розв'язання суперечності між сциєнтично-технократичними і духовно-гуманістичними цінностями, відповідними їм напрямами людської діяльності, а тим самим і для оптимізації вирішення найгостріших проблем сучасності. До таких проблем, безсумнівно, відноситься якісне оновлення освіти як сфери формування людини - найважливішого капіталу суспільства ХХІ століття. Воно потребує концептуальної розробки синергетичного підходу та впровадження його здобутків у практичну діяльність, зокрема, в реформування освітянської сфери, насамперед вищої школи.

У зв'язку із сказаним конференція звернулась з рекомендаціями до Міністерства освіти і науки України, Президії АПН України та провідних університетів щодо підготовки фахівців з синергетики як на загально-методологічному рівні, так і в окремих галузях діяльності. Особливо це стосується застосування методології синергетичного підходу у післядипломних видах освіти викладачів вищої школи та управлінців усіх рівнів. Особливу увагу, як зазначили учасники конференції, слід приділити розробці нової методології цілісної системи природничо-технічної і гуманітарної освіти на засадах синергетичної парадигми. У зв'язку з цим просити Міністерство освіти і науки рекомендувати вченим радам вузів включати в навчальні програми для студентів природничо-технічних спеціальностей курси з синергетики, а для студентів-гуманітаріїв ввести курс "Сучасні концепції природознавства".

Звертаючись до президії Українського Синергетичного товариства, учасники конференції рекомендували зосередити зусилля на координації роботи регіональних осередків УСТ для активної розробки як загальних концептуальних основ синергетики, системи її вихідних принципів, так і їх конкретизації щодо освітянської діяльності. Відповідно до цього вести конкретну роботу з підготовки підручників та навчальних посібників з синергетики як із загально-методологічних, так і конкретно-наукових проблем для спеціалістів різного профілю.

Учасники також звернулись до Міністерства освіти і науки України, керівництва НАНУ і АПНУ з пропозицією про організацію широкого обговорення науково-освітянською громадськістю кола проблем, що пов'язані з формуванням нового світогляду і вихованням нового світоставлення, в тому числі на засадах синергетичної парадигми, і які дали наснагу учасникам для їх творчого обговорення на цій науково-практичній конференції.

На основі виступів на конференції і дискусії, що відбулася, учасниками конференції підготовлено статті, які опубліковані в часописі "Вища освіта України" .

 

 

Весь архив новин

Пишите нам на infoСОБАКАsynergetic.org.ua