Про нас

  Новини

  Архів новин

  Матеріали

  Friends

Товариство

Статут товариства

Регіональні відділення

Статут

Українського Синергетичного Товариства

1. Загальнi положення.

2. Мета i завдання Товариства.

3. Права Товариства.

4. Членство в Товариствi.

5. Керiвнi органи i структура Товариства

6. Кошти Товариства.

7. Контроль за дiяльнiстю Товариства.

8. Припинення i реорганiзацiя дiяльностi Товариства.

Українське Синергетичне Товариство (далi - УСТ) - нацiональна органiзацiя науковцiв та викладачiв вищої школи, полiтикiв та громадських дiячiв та iнших людей, зацiкавлених у вирiшеннi проблем розвитку людства й модернiзацiї українського суспiльства на засадах синергетичної парадигми самоорганiзацiї, - нової методологiї пiзнання та практики.

Передбачається проведення регулярних зустрiчей i конференцiй, орiєнтованих на вiдкритий творчий дiалог мiж учасниками iз наступних проблем:

1. Теорiя самоорганiзацiї як основа мiждисциплiнарного синтезу знань, мова мiждисциплiнарної комунiкацiї й мiст мiж природничими i гуманiтарними науками, схiдним i захiдним свiторозумiнням, наукою про складнi нелiнiйнi системи i хаос та класичними наукою, культурою i мистецтвом, наукою i релiгiєю, традицiями й iнновацiями.

2. Соцiальнi проекцiї теорiї самоорганiзацiї (соцiосинергетики), - пошуки конструктивних принципiв синергiї (коеволюцiї) складних систем, зокрема, - соцiальних органiзацiй, країн та регiонiв, що знаходяться на рiзних стадiях розвитку.

3. Теорiя самоорганiзацiї i новi пiдходи до освiти й навчання, новi способи адаптацiї людини до життя в епоху нестабiльного розвитку.

4. Теорiя самоорганiзацiї i дiалог культур, синергiя рiзних способiв бачення свiту, стилiв життя, релiгiйних позицiй; пошуки принципiв взаємопорозумiння, кооперацiї, солiдарностi, злагоди, толерантностi, нових способiв комунiкацiї в умовах iнформацiйного суспiльства.

1. Загальнi положення

1.1. УСТ є громадською некомерцiйною органiзацiєю, заснованою на принципах добровiльної участi прихильникiв синергетичного свiтогляду.

1.2. УСТ дiє на основi добровiльностi, рiвноправностi своїх членiв, а також правових норм Конституцiї України.

1.3. Товариство є юридичною особою з моменту реєстрацiї його Статуту.

1.4. Товариство має власне майно, самостiйний фiнансовий баланс, розрахунковий рахунок i iншi рахунки, включно з валютними у банкiвських установах. Товариство вiдповiдає за своїми зобов'язаннями приналежним йому майном й може вiд свого iменi набувати i здiйснювати майновi й особистi немайновi права, нести зобов'язання, бути позивачем i вiдповiдачем у судi.

1.5. Товариство має круглу печатку зi своїм найменуванням, емблему, штампи, бланки й iншi реквiзити, затвердженi в статутному порядку.

1.6. Товариство керується чинним законодавством України й чинним Статутом.

1.7. Мiсце перебування керiвних органiв Товариства - столиця України м.Київ.

2. Мета, завдання i методи Товариства

2.1. Основною метою Товариства є розвиток наукових засад синергетики з метою їх практичного застосування у рiзноманiтних сферах суспiльного життя.

2.2. Здiйснення дiяльностi, вiдповiдної нормам законодавства України й спрямованої на утвердження в українському суспiльствi принципiв синергiї (коеволюцiї) та самоорганiзацiї.

2.3. Поширення i розвиток синергетичного свiтогляду у рiзних сферах життя суспiльства, культури, освiти й виховання, а також у суспiльно-полiтичному життi.

2.4. Розробка i впровадження програм, що формують синергетичний рацiональний свiтогляд, у систему освiти;

2.5. Для здiйснення перерахованих вище завдань Товариство планує застосовувати наступнi методи:

- збiр, вивчення й аналiз iнформацiї про стан справ у суспiльствi i поширення у ньому принципiв самоорганiзацiї;

- органiзацiя науково-дослiдної i просвiтницької дiяльностi, спрямованої на реалiзацiю цiлей Товариства: органiзацiя семiнарiв,- конференцiй i круглих столiв, видання наукової i науково-популярної лiтератури; - проведення масових заходiв тощо.

- спiвробiтництво з iншими подiбними органiзацiями в Росiї i за кордоном.

3. Права Товариства

3.1. Товариство самостiйне визначає свою структуру, створює постiйнi i тимчасовi центри, комiсiї, комiтети з рiзних напрямкiв своєї дiяльностi.

3.2 Товариство може займатися видавничою дiяльнiстю.

3.3 З метою виконання статутних задач Товариство може брати участь у дiяльностi iнших громадських органiзацiй..

3.4 Товариство в порядку i випадках, передбачених чинним законодавством здiйснює неприбуткову пiдприємницьку - у тому числi зовнiшньоекономiчну - дiяльнiсть.

3.5. Товариство вiд свого iменi вiдповiдно до чинного законодавства може укладати з юридичними особами й окремими громадянами угоди, необхiднi для статутної дiяльностi Товариства, у тому числi: доручення, дарування, обмiни, купiвлю-продаж, наймання, комiсiонування, спiльну дiяльнiсть, пiдряд; одержання кредиту; укладання договорiв, контрактiв, угод; воно може нести зобов'язання; бути позивачем i вiдповiдачем у судi, включно з арбiтражним i третейським судами,

3.6. Товариство може вступати i брати участь у дiяльностi закордонних i мiжнародних громадських (неурядових) органiзацiй i об'єднань.

4. Членство в Товариствi

4.1. Членом Товариства може стати будь-як особа, що подiляє його програмно-статутнi цiлi i завдання й готова його пiдтримати матерiальними коштами й особисто сприяти його дiяльностi;

4.2. Членство в Товариствi може бути iндивiдуальним i колективним. Пiдставою для членства є реєстрацiя в якостi члена; для реєстрацiї необхiднi: письмова заява до Президiї i її позитивне рiшення. Прийом колективних членiв здiйснюється на пiдставi рiшення Великих Зборiв Товариства на пiдставi колективної заяви.

4.3. Члени Товариства мають право:

- брати участь у його дiяльностi;

- одержувати методичну, органiзацiйну i практичну допомогу Товариства;

- обирати i бути обраними в керiвнi органи Товариства i ревiзiйну комiсiю;

- вносити пропозицiї щодо удосконалення дiяльностi Товариства;

- добровiльно вийти iз Товариства.

4.3. Член Товариства зобов'язаний:

- виконувати положення дiйсного Статуту, рiшення Президiї i Президента, а з питань фiнансово-господарської дiяльностi - розпорядження дирекцiї;

- вчасно вносити внески, крiм випадкiв, обговорених у п. 4.6;

- сприяти розвитку й удосконалюванню роботи Товариства.

- утримуватися вiд будь-яких дiй i висловлень вiд iменi Товариства, що суперечать цiлям i завданням, зазначеним у даному Статутi, рiшенням керiвних органiв Товариства.

4.4. Пiдставою для виключення з числа членiв Товариства можуть бути:

- дискредитацiя членом своїми публiчними виступами або дiями Товариства, його цiлей i завдань;

- регулярна (бiльше 2 рокiв) несплата членських внескiв i фактична вiдмова члена вiд якої-небудь активної дiяльностi в складi Товариства.

4.5. Член Товариства може бути виключений з його складу рiшенням Президiї. У випадку своєї незгоди з рiшенням Президiї, член Товариство має право оскаржити його на найближчих Великих Зборах, що виносять у такому випадку остаточне рiшення.

4.6. Рiшення про прийом до Товариства i вихiд з нього приймаються в мiсячний термiн з дати подачi вiдповiдних заяв.

5. ОРГАНИ КЕРУВАННЯ I СТРУКТУРА ТОВАРИСТВА

5.1. Вищим органом Товариства є Великi Збори (далi - Збори) членiв, що скликаються не рiдше одного разу в рiк. Позачерговi Збори скликаються за вимогою бiльше половини членiв Президiї або бiльше половини членiв Товариства, чи за вимогою простої бiльшостi членiв ревiзiйної комiсiї. Збори є повноважними, якщо в їх роботi бере участь не менше половини членiв Товариства.

5.2. Збори можуть приймати рiшення з усiх питань органiзацiї i дiяльностi Товариства.

5.3. До виняткової компетенцiї Зборiв вiдноситься:

- прийняття Статуту Товариства, внесення до нього змiн i доповнень з наступною реєстрацiєю у встановленому законом порядку;

- прийняття програми Товариства, внесення до неї змiн i доповнень;

- обрання Президента з повноваженнями на 4 роки;

- обрання Президiї з повноваженнями термiном на 2 роки;

- затвердження пiдсумкiв дiяльностi Товариства за звiтний перiод;

- визначення розмiру вступних i членських внескiв таi порядку їх внесення;

- обрання ревiзiйної комiсiї, затвердження її голови та результатiв дiяльностi; ревiзiйна комiсiя формується в складi 3 чоловiк з термiном повноважень в 1 рiк;

- ухвалення рiшення про лiквiдацiю, або реорганiзацiї Товариства, призначення лiквiдацiйної комiсiї, затвердження її голови, затвердження лiквiдацiйного балансу.

5.4. Рiшення Великих Зборiв приймаються простою бiльшiстю голосiв, виходячи з прямого вiдкритого голосування, якщо регламентом засiдання не передбачено iнший порядок.

5.5. У промiжках мiж Великими Зборами керiвництво дiяльнiстю Товариства здiйснює Президiя, чисельнiсть якої визначається Зборами, очолюваним Президентом. Засiдання Президiї проводяться мiрою необхiдностi, але не рiдше одного разу в пiвроку. Засiдання повноважне, якщо в його роботi беруть участь бiльше половини членiв Президiї. Рiшення Президiї приймаються простою бiльшiстю голосiв вiд загального числа членiв.

5.6. Якщо пiд час голосуваннi у Президiї голоси подiлилися навпiл, то голос Президента вважається вирiшальним.

5.7. До компетенцiї Президiї вiдноситься:

- розробка планiв роботи Товариства i контроль за їхнiм виконанням;

- повiдомлення членiв Товариства про термiни засiдань, заходи i т.п.;

- контроль за дiяльнiстю створених тимчасових органiв Товариства;

- прийом i виключення членiв Товариства у порядку, передбаченому Статутом.

- порядок делегування на Збори i формування їх робочих органiв;

- органiзацiя скликання чергових i позачергових Зборiв;-

- вирiшення iнших питань, вiднесених Зборами до компетенцiї Президiї.

5.8. До Компетенцiї Президента вiдноситься:

- загальна органiзацiя дiяльностi Товариства;

- загальне керiвництво дiяльнiстю Товариства в перiоди мiж Зборами;

- представництво Товариства в державних органах i громадських органiзацiях;

- скликання засiдань Президiї;

5.9. У своїй дiяльностi Президiя пiдзвiтна Зборам.

5.10. Керiвництво поточною фiнансово-господарською дiяльнiстю здiйснюється виконавчою дирекцiєю, очолюваної директором.

5.11. Дирекцiя формується Президентом i пiдзвiтна йому у своїй дiяльностi.

5.12. Директор:

- призначається i звiльняється з посади рiшенням Президента;

- розпоряджається майном Товариства, включаючи його кошти;

- укладає без доручення вiд iменi Товариства договори, угоди, контракти i забезпечує їхнє виконання;

- приймає на роботу i звiльняє персонал Товариства вiдповiдно до трудового законодавства;

- вiдкриває в банкiвських установах розрахунковий i iнший рахунки Товариства;

- виконує iншi покладенi на нього функцiї.

5.13. Трудовi вiдносини персоналу i Товариства будуються на основi трудових договорiв (контрактiв), що укладаються на певний термiн для виконання визначеної роботи.

6. Кошти Товариства.

6.1. У власностi Товариства знаходяться будинки, спорудження, житловий фонд, устаткування, iнвентар, майно культурно-просвiтнього й оздоровчого призначення, кошти, акцiї, iншi цiннi папери й iнше майно, необхiдне для забезпечення дiяльностi, передбаченої статутом, а також видавництва, iншi пiдприємства, благодiйнi заклади, створюванi за рахунок коштiв Товариства вiдповiдно до цiлями, зазначеними в статутi i вiдбиванi на його балансi.

6.2. Кошти Товариства формуються за рахунок:

- вступних i систематичних членських внескiв;

- добровiльних внескiв, пожертвувань i перерахувань третiх осiб;

- кредитiв;

- доходiв вiд комерцiйної та iншої, передбаченої дiйсним Статутом дiяльностi;

- наукових грантiв;

- iнших, не заборонених законодавством надходжень.

6.1. У власностi Товариства знаходяться будинки, споруди, житловий фонд, устаткування, iнвентар, майно культурно-просвiтнього й оздоровчого призначення, кошти, акцiї, iншi цiннi папери й iнше майно, необхiдне для забезпечення дiяльностi, передбаченої статутом, а також видавництва, iншi пiдприємства, благодiйнi заклади, створюванi за рахунок коштiв Товариства вiдповiдно цiлей, зазначених в статутi i вiдображених в його балансi.

6.2. Кошти Товариства формуються за рахунок:

- вступних i систематичних членських внескiв;

- добровiльних внескiв, пожертвувань i перерахувань третiх осiб;

- кредитiв;

- доходiв вiд комерцiйним i iншим, передбаченим дiйсним Статутом дiяльностi;

- наукових грантiв;

- iнших, не заборонених законодавством надходжень.

6.3. За своїми обов'язками Товариства несе вiдповiдальнiсть усiм приналежним йому майном. Товариство не несе вiдповiдальностi за зобов'язаннями його членiв i держави, так само як члени Товариства i держава не несуть вiдповiдальностi за зобов'язаннями Товариства;

6.4. Доходи вiд пiдприємницької й iншої передбаченої дiйсним Статутом дiяльностi Товариства спрямовуються на вирiшення статутних завдань i не пiдлягають перерозподiлу мiж членами Товариства;

6.5. Кошти i майно Товариства не пiдлягають перерозподiлу мiж його членами, а використовуються тiльки на статутнi цiлi.

7. Контроль за дiяльнiстю Товариства

7.1. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю здiйснюється Ревiзiйною комiсiєю в складi трьох чоловiк на чолi з головою, що обирається З'їздом, а також уповноваженими фiнансовими органами, пiдзвiтними Ревiзiйної комiсiї.

7.2. Члени ревiзiйної комiсiї не можуть бути членами керiвних органiв Товариства;

7.3. Ревiзiйна комiсiя має право у випадку наявностi фiнансово-господарських порушень у дiяльностi Товариства зiбрати позачерговий З'їзд.

8. Припинення i реорганiзацiя дiяльностi Товариства.

8.1. Дiяльнiсть Товариства припиняється на час його лiквiдацiї за рiшенням З'їзду, якщо за дане рiшення проголосувало 2/3 присутнiх на З'їздi членiв Товариства

8.2. Дiяльнiсть Товариства може бути припинена i з iнших пiдстав в порядку передбаченому законом (злиття, приєднання, подiл, виокремлення, перетворення).

8.3. Реорганiзацiя Товариства може бути здiйснена за рiшенням З'їзду, якщо за дане рiшення проголосувало 2/3 присутнiх на З'їздi членiв Товариства;

8.4. Лiквiдацiя i реорганiзацiя Товариства здiйснюється в порядку, обумовленому цивiльним законодавством.

8.5. Майно i кошти Товариства, лiквiдованого за рiшенням З'їзду пiсля задоволення вимог кредиторiв спрямовуються на статутнi цiлi.

8.6. Документи Товариства та особового складу його виконавчої дирекцiї (штатного апарату) пiсля лiквiдацiї Товариства передаються на збереження у встановленому порядку в Державний архiв.

Пишите нам на infoСОБАКАsynergetic.org.ua